Léčba Imnovidem (pomalidomid)

Publikováno 18.1. 2018

Přípravek Imnovid má formu kapslí – tobolek, které se polykají jako běžná tableta. Imnovid byl v kombinaci s dexametazonem schválen Evropskou lékovou agenturou (EMA) v srpnu roku 2013. Přípravek Imnovid je určen pro pacienty s myelomem, kteří podstoupili nejméně dvě předchozí terapie zahrnující léčbu přípravky lenalidomid a bortezomib, a u kterých v průběhu poslední léčby nebo během 60 dnů od jejího ukončení došlo k obnovení aktivity onemocnění.
Přípravek Imnovid (s účinnou látkou pomalidomid) je nejnovější z řady látek s antimyelomovým účinkem zvaných imunomodulační léky (IMiDy). Tyto látky mohou upravit nebo regulovat fungování imunitního systému. Jelikož je myelom nádorovým onemocněním určitých buněk imunitního systému, IMiDy jsou obzvlášť účinnými antimyelomovými látkami. Prvním IMiDem byl přípravek thalidomid (Myrin), který se začal používat k léčbě myelomu na počátku 21. století, za ním následoval lenalidomid (Revlimid). Přípravek Imnovid chemicky souvisí s přípravky Myrin a Revlimid, ale byla zdokonalena jeho účinnost.

JAK SE PŘÍPRAVEK Imnovid UŽÍVÁ?

 1. Celá tobolka přípravku Imnovid se polyká a zapíjí vodou jednou denně.
 2. Tobolka by se měla užívat dvě hodiny před nebo po jídle.
 3. Tobolky nerozbíjejte, nežvýkejte, ani neotvírejte.
 4. Nedotýkejte se tobolek víc, než je nezbytně nutné.
 5. Pokud se dotknete rozbité tobolky s přípravkem Imnovid, důkladně vodou a mýdlem umyjte tu část těla, která přišla s lékem do styku.
 6. V případě, že si zapomenete vzít jednu dávku přípravku Imnovid a uvědomíte si tuto skutečnost v době kratší než 12 hodin od okamžiku, kdy jste měl/a lék pravidelně užít, co nejdříve ho užijte. V případě, že už uplynulo více než 12 hodin od okamžiku, kdy jste měl/a lék správně užít, dávku vynechejte a při návštěvě ambulance o této skutečnosti informujte svého lékaře.
 7. Nikdy neužívejte dvě dávky najednou.
 8. Pokud užijete více tobolek přípravku Imnovid nebo pokud dojde k předávkování, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 9. Uchovávejte přípravek Imnovid při pokojové teplotě a stejně jako ostatní léky ho udržujte mimo dosah dětí.

JAKÉ JE DÁVKOVÁNÍ PŘÍPRAVKU Imnovid?

Přípravek Imnovid ve formě tobolek se užívá v dávce 4 mg denně ve dnech 1 až 21 v opakovaných 28 denních cyklech až do progrese onemocnění. Přípravek Imnovid byl schválen v kombinaci s kortikosteroidem dexametazonem. Doporučená dávka dexametazonu je 40 mg denně ve dnech 1, 8, 15 a 22 každého 28 denního cyklu, ale váš lékař může v případě výskytu vedlejších účinků dávku upravit. Při návštěvě hematologa musíte ohlásit veškeré stávající i nově vzniklé problémy.
Přípravek Imnovid ve formě tobolek se vyrábí v dávce 1mg, 2mg, 3mg a 4mg. Síla každé tobolky je vyznačena písemně a odlišnou barvou (modrý vršek a spodek u síly 4mg, modrý vršek a zelený spodek u síly 3mg, modrý vršek a oranžový spodek u síly 2mg, a modrý vršek se žlutým spodkem u síly 1mg). Váš lékař určí, kdy je vhodné upravit dávku.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ženy v plodném věku
Jedním z nejdůležitějších objevů týkajících se přípravku Imnovid během laboratorních studií je, že poškozuje rozvíjející se plody laboratorních zvířat. Jelikož přípravek Imnovid je svou chemickou strukturou podobný thalidomidu, u kterého je známo, že poškozuje lidské plody, přípravek Imnovid by nikdy neměly užívat těhotné ženy a ženy, které mohou otěhotnět.
Pacienti muži
Přípravek Imnovid je přítomen ve spermatu mužských pacientů, kteří přípravek užívají, takže i oni musejí používat povinné antikoncepční prostředky.
Kojící matky
Jelikož se do mateřského mléka vylučuje mnoho léků a protože přípravek Imnovid může u kojenců způsobit nežádoucí účinky, mělo by se, po zvážení významu léku pro matku, dojít k rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit užívání léku.
Druhá malignita
U pacientů užívajících přípravek Imnovid v klinických studiích byly hlášeny případy akutní myeloidní leukémie (AML), avšak žádný z těchto pacientů nebyl v myelomové studii.
Interakce
Kouření může snížit účinnost přípravku Imnovid kvůli aktivaci CYP1A2. Pacienti by si měli být vědomi toho, že kouření může snížit účinnost přípravku Imnovid. Veškeré obavy nebo otázky o možných kontraindikacích by měly být probrány s lékařem a lékárníkem.
Věk
Bezpečnost a účinnost přípravku Imnovid u pacientů mladších 18 let nebyla stanovena. Přípravek Imnovid nevyžaduje žádné úpravy dávek na základě věku. V klinických studiích byl však u pacientů starších 65 let pravděpodobnější výskyt zápalu plic než u pacientů mladších 65 let.
Užívání léku při poruše funkce ledvin nebo jater
Přípravek Imnovid je metabolizován v játrech. Imnovid a jeho metabolity jsou vylučovány ledvinami. Vliv selhání ledvin nebo jater na bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku přípravku Imnovid nebyl hodnocen. Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, upozorněte na tuto skutečnost svého ošetřujícího lékaře. V některých případech není přípravek Imnovid pro takové pacienty vhodný.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejčastějšími nežádoucí účinky, objevujícími se u 30 % nebo více pacientů, byly únava a tělesná slabost, nízký počet bílých krvinek, nízká koncentrace červeného krevního barviva (anemie), zácpa, žaludeční nevolnost, průjem, dýchací problémy, infekce horních dýchacích cest. Nejčastějšími vážnými nežádoucími účinky byl nízký počet krvinek a infekční komplikace. U závažných nežádoucích účinků by měla být léčba přípravkem Imnovid přerušena a podle uvážení lékaře
příp. upravena dávka další léčby.
ALERGICKÁ REAKCE
Pacienti s předchozí závažnou citlivostí na přípravek thalidomid nebo Revlimid byli ze studií s přípravkem Imnovid vyřazeni a mohou mít vyšší riziko alergických reakcí na přípravek Imnovid. Alergie či hypersenzitivita na lék je výsledkem vzájemného působení léku a imunitního systému. Rizikové faktory hypersenzitivních reakcí zahrnují věk, ženské pohlaví, souběžná onemocnění a předchozí hypersenzitivu na příbuzné léky. Příznaky mohou zahrnovat problémy s dýcháním, vyrážku, kopřivku, horečku, otoky, zvracení či průjem.
HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA
U pacientů užívajících přípravek Imnovid se objevily žilní tromboembolické příhody hlášené jako závažné nežádoucí účinky. Hluboká žilní trombóza je vážný stav, který může ohrozit život pacienta. Hluboká žilní trombóza je krevní sraženina v žíle (obvykle se objevuje v lýtku nebo ve stehně, zřídka v krku nebo v horní končetině). Krevní sraženina z hluboké žilní trombózy se může uvolnit (embolizovat) a cestovat do srdce nebo plic. Embolus je velmi nebezpečný.
Pokud užíváte přípravek Imnovid a máte problémy s dýcháním nebo s otokem či bolestí končetiny, okamžitě informujte svého lékaře.
Prevence a léčba hluboké žilní trombózy
I když se žilní tromboembolické příhody vyskytly u relativně nízkého počtu pacientů, kteří užívali přípravek Imnovid, je doporučována antikoagulační léčba. Lékař u vás vyhodnotí rizikové faktory a určí, který typ antikoagulační látky je pro vás vhodný.
ZÁVRAŤ A ZMATENOST
U 18 % pacientů v klinických studiích, které vedly ke schválení přípravku Imnovid se vyskytla závrať a u 12 % pacientů se vyskytly pocity zmatenosti.
Prevence závratě a zmatenosti
Pacienti by si měli být vědomi toho, že závrať a zmatenost jsou potenciálními vedlejšími účinky, a měli by se tak vyvarovat situacím, které by mohly ohrozit je i ostatní. Možná se budete muset vyhnout užívání jiných léků, které způsobují závrať nebo zmatenost. O lécích byste si měli promluvit se svým lékařem a/nebo lékárníkem.
ÚNAVA
Pocit neobvyklé únavy je častým vedlejším účinkem léčby myelomu (i dalších nádorových nemocnění). Ačkoli mnoho pacientů v klinických studiích s přípravkem Imnovid pociťovalo únavu, velmi málo z nich trpělo vážnou únavou, která jim bránila v každodenních činnostech. Obecným pravidlem je, že pacienti trpící únavou by měli být opatrní při obsluhování strojů, včetně řízení aut.
TROMBOCYTOPENIE
U pacientů užívajících přípravek Imnovid může dojít k poklesu hladiny krvinek zvaných trombocyty (krevní destičky), které jsou odpovědné za srážlivost krve. Nízká hladina krevních destiček má za následek modřiny (krevní podlitiny), krvácení a pomalejší hojení.
Prevence a léčba trombocytopenie
V případě výskytu nadměrného množství modřin či velkého krvácení byste měl/a informovat lékaře. Jejich zvládání může podle uvážení lékaře zahrnovat transfúzi krevních destiček.
ANEMIE
Červené krvinky obsahují hemoglobin, protein obsahující železo, který odvádí kyslík z plic do tkání a orgánů v lidském těle. Pokud pacient trpí anémií, výsledkem je nízká hladina kyslíku v těle, která může způsobit dušnost a pocit vyčerpání.
Prevence a léčba anémie
Váš lékař určí, jaký režim léčby anémie je pro vás nejvhodnější a nejbezpečnější. Možnosti léčby anémie jsou následující:
 1. úprava medikace;
 2. krevní transfúze;
 3. erytropoetické látky (tvořící červené krvinky).
Převzato z publikace: Léčba Imnovidem (pomalidomid). Základní informace pro nemocné. 1. vydání. Vydala Česká myelomová skupina ve spolupráci s The International Myeloma Foundation. Brno 2016.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Léky