Organizační struktura

Nově publikované 24.8. 2014

Organizační struktura Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, rozhoduje formou usnesení a může se jí účastnit každý člen Spolku. Předseda je statutárním orgánem Spolku, řídí činnost Spolku a jedná jeho jménem v plném rozsahu, je volen Členskou schůzí. Statutární orgán je individuálním orgánem, předseda Spolku jedná samostatně. Při svých rozhodnutích přihlíží k doporučením a návrhům Zástupců regionálních skupin (Klubů). Zástupci Klubů jsou voleni členy jednotlivých regionálních skupin. Zástupci tvoří Rozhodčí komisi Spolku. Rozhodčí komise je kontrolním orgánem Spolku a rozhoduje všechny spory vzniklé ve Spolku. Se Zástupci spolupracují na regionální úrovni pokladníci.

Klub pacientů mnohočetný myelom má Kontrolní komisi, která je kontrolním orgánem tvořeným třemi členy volenými Členskou schůzí. V čele Kontrolní komise stojí předseda Kontrolní komise, je volen členy Kontrolní komise. Kontrolní komise nezávisle posuzuje zejména výsledky hospodaření a nakládání s finančními prostředky. Členská schůze jmenuje účetního sdružení.

Spolek využívá služeb koordinátora sdružení, který podléhá rozhodnutím Členské schůze a Předsedy Spolku. Se Spolkem spolupracuje rovněž koordinátor pro mezinárodní spolupráci, který je kmenovým zaměstnancem nadačního fondu stejně jako koordinátor Spolku.

Organizační struktura ke stažení zde: organizační struktura