Léčba Kyprolisem (carfilzomib)

Publikováno 18.1. 2018

Kyprolis je léčivý přípravek určený pro léčbu mnohočetného myelomu, který se podává nitrožilně. Je to druhý preparát ze skupiny inhibitorů proteazomu schválený pro léčbu myelomu.

JAK Kyprolis PŮSOBÍ?

Inhibitory proteazomu snižují aktivitu důležitých enzymových komplexů, tzv. proteazomů. Tyto komplexy jsou za normálních okolností zodpovědné za regulaci množství normálních bílkovin uvnitř buňky a za štěpení nepotřebných nebo poškozených bílkovin v buňce na menší části, které mohou být později znovu využity. Proces je velmi významný pro udržení rovnováhy růstu a zániku buněk.
Kyprolis vytváří ireverzibilní (nevratnou) vazbu s proteazomy v jádře myelomové buňky. Tím je narušeno přirozené štěpení bílkovin. Nádorové buňky se vlivem tohoto jevu přestávají dělit a podléhají samovolnému úmrtí (tzv. apoptóze). Současně také poskytují méně stimulů ostatním nádorovým buňkám a nepodněcují tak jejich růst.

JAKÉ JSOU INDIKACE PRO POUŽITÍ PŘÍPRAVKU?

Kyprolis byl poprvé schválen v USA v roce 2012 pro léčbu pacientů s myelomem v pokročilých fázích onemocnění. Na základě provedených klinických studií byl později registrován v roce 2015 jak FDA v USA tak agenturou EMA v Evropské Unii k léčbě pacientů s myelomem, kteří prodělali nejméně jednu předchozí terapii. V Evropské Unii je tedy přípravek registrován v indikaci léčby Kyprolis v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem nebo v kombinaci s dexametazonem je indikován k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří již prodělali nejméně jednu předchozí léčbu. Tato registrace však automaticky neznamená, že tento přípravek automaticky získá ve všech zemích (včetně ČR) úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

JAK SE Kyprolis UŽÍVÁ?

Kyprolis je určen pouze k nitrožilnímu podávání, bude Vám podán ošetřující sestrou, obvykle ambulantně. Je dodáván ve formě prášku, který musí být rozpuštěn před podáním pomocí fyziologického roztoku. Následně je aplikován během 10 – 30 minut. Přípravné zavodnění (250 – 500 ml fyziologického nebo jiného roztoku) bývá obvykle aplikováno před prvními dávkami Kyprolisu.
Pokud je lék dobře snášen, přípravné pozdější zavodnění nemusí být nutné.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před prvním podáním přípravku Kyprolis byste se měli seznámit s příbalovou informací, ve které jsou uvedené všechny nezbytné informace.
Pacientky ženy
Ženy, které mohou otěhotnět (a/nebo jejich partneři) musí používat účinné antikoncepční metody během léčby a jeden měsíc po léčbě. Kojení je kontraindikováno během léčby a nejméně 2 dny po léčbě přípravkem Kyprolis.
Pokud by přece jen došlo k otěhotnění v průběhu léčby, je třeba neprodleně informovat ošetřujícího lékaře.
Pacienti muži
Pacienti (muži) musí používat účinné antikoncepční metody během léčby a 3 měsíce po ukončení léčby, je-li jejich partnerka těhotná, nebo může otěhotnět a nepoužívá účinnou antikoncepci.
Pokud by přece jen došlo k otěhotnění partnerky v průběhu léčby, je třeba neprodleně informovat ošetřujícího lékaře.
Lékové interakce
Informujte svého lékaře o tom, jaké léky užíváte souběžně s léčbou Kyprolisem i o jakýchkoli změnách v medikaci. Toto se týká i volně prodejných léků a potravinových doplňků.
Porucha funkce ledvin
U pacientů s mírným, středně těžkým nebo těžkým poškozením ledvin na začátku léčby nebo u pacientů v chronickém dialyzačním programu není nutná počáteční úprava dávky přípravku Kyprolis. Léčivý přípravek se má podávat po skončení dialýzy.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A JAK SE LÉČÍ?

Informujte svého lékaře o výskytu jakýchkoli nežádoucích příhod nebo změn ve vašem zdravotním stavu a medikaci!
Nejběžnější nežádoucí účinky (pozorované u více než 30 % pacientů) zahrnují únavu, pokles krevních buněk všech řad (bílých, červených krvinek i krevních destiček), dušnost, průjem či horečku. Kyprolis může způsobit únavu, malátnost a pokles krevního tlaku. Je třeba opatrnosti při obsluze strojů včetně řízení motorových vozidel.
Infuzní reakce
V průběhu podání infuze, nebo až 24 hodin po jejím dokončení, se může vyskytnout poměrně široká škála reakcí, které zahrnují třesavku, zimnici, horečku, bolesti svalů, kloubů, otoky, zvracení, slabost, pokles krevního tlaku či dušnost. Předejít těmto reakcím lze pomocí užití dexametazonu před infuzí.
Léčba je obvykle symptomatická.
Únava
Únava je běžný nežádoucí účinek spojený nejen s léčbou, ale i chorobou samotnou. Únava při podání Kyprolisu bývá obvykle mírná. Na únavu neexistuje žádná specifická terapie.
Anémie (pokles červených krvinek)
Pokles v počtu červených krvinek potažmo množství hemoglobinu vede ke snížení zásobení tkání kyslíkem. Obvykle je doprovázena únavou, dušností a pocitem vyčerpání. Pokud je anémie závažná, řeší se podáním krevní transfuze či úpravou dávkování vaší medikace.
Nevolnost
Kyprolis obvykle nevyvolává závažnou nevolnost. Pokud se objeví, obvykle postačují běžné léky proti nevolnosti, které vám předepíše váš ošetřující lékař.
Trombocytopenie (pokles krevních destiček)
Trombocytopenie je běžnou komplikací podání Kyprolisu. Obvykle ale nedochází k výraznému poklesu, který by vyžadoval transfúzi krevních destiček. Pokud se objeví krvácivé projevy (zejména kožní, či slizniční, např. při čistění zubů), informujte svého lékaře.
Dušnost
Dušnost může mít řadu příčin. Dušnost byla při podání Kyprolisu pozorována velmi často. Její příčiny jsou různé, může dojít i k rozvoji srdečního onemocnění.
Každá závažnější dušnost při podání Kyprolisu vyžaduje pozornost a je třeba o ní informovat lékaře, zejména pokud je její nástup náhlý.
Horečka a leukopenie (pokles bílých krvinek)
Horečka může být projevem probíhající infekce, může být doprovázena poklesem bílých krvinek, což je závažný problém. Vzestup teploty by neměl být přehlížen, často je nutné v souvislosti s teplotou nasazení antibiotik, proto je o horečce třeba informovat svého ošetřujícího lékaře. Jen lékař může rozhodnout, jaká je adekvátní léčba horečky. Může se jednat o zcela symptomatickou terapii teploty až po nutnost přijetí k hospitalizaci. Obvykle nelze tento stav řešit po telefonu, můžete být odkázání na návštěvu svého praktického lékaře či místní pohotovostní služby.
Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie (PRES)
U pacientů léčených přípravkem Kyprolis byly zaznamenány případy syndromu posteriorní reverzibilní encefalopatie (PRES). Jedná se o velice vzácnou, ale závažnou neurologickou poruchu, která se může projevovat jako křeče, bolest hlavy, letargie, zmatenost, slepota, porucha vědomí a další zrakové a neurologické poruchy spolu s hypertenzí (vysokým krevním tlakem). Diagnóza
tohoto syndromu je potvrzena zobrazovacími metodami. Při podezření na PRES se má Kyprolis vysadit. Pokud by se u vás výše uvedené příznaky vyskytly, je třeba neprodleně informovat svého lékaře.
Periferní neuropatie
Kyprolis na rozdíl od předchozí generace inhibitorů proteazomu vyvolává neuropatii jen vzácně, asi u 6 % pacientů. Brnění, mravenčení či bolesti končetin se tedy při této léčbě vyskytují jen málo.
Trombóza žil končetin
Byly pozorovány případy vzniku závažných trombóz u pacientů léčených Kyprolisem. Riziko může dále stoupat při souběžném užívání Revlimidu. Pro trombózu může svědčit rozvoj bolestivého, obvykle jednostranného otoku končetin (převážně dolních).
Lékaře (i v místě bydliště) informujte IHNED v následujících případech:
  1. náhle vzniklá dušnost
  2. vysoké horečky, třesavky, zimnice
  3. náhle vzniklá bolest na hrudi
  4. bezvědomí či jiná porucha vědomí nebo hybnosti
  5. náhlé otoky končetin, zejména jednostranné
  6. těhotenství
  7. jakékoli jiné příznaky, které vás značně znepokojují

PODPŮRNÁ PÉČE

Pacienti užívající Kyprolis mají zvýšené riziko vzniku pásového oparu (herpes zoster) a tromboembolických příhod (toto v závislosti na použitém režimu).
Všichni pacienti by měli být zajištěni preventivní dávkou acikloviru nebo valacicloviru k prevenci rozvoje pásového oparu. Prevence žilní trombózy je pacientům podávána v závislosti na zhodnocení jejich individuálního rizika při daném léčebném režimu.
Převzato z publikace: Kyprolis. Základní informace pro nemocné. 1. vydání. Vydala Česká myelomová skupina ve spolupráci s The International Myeloma Foundation. Brno 2017.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Léky