Léčba Emplicity (elotuzumab)

Publikováno 22.1. 2018

Empliciti je první imunostimulační monoklonální protilátka schválená pro léčbu mnohočetného myelomu. Lék byl schválen k užívání v kombinaci s přípravkem Revlimid® (lenalidomid) spolu s dexametazonem, neboť klinická hodnocení prokázala, že tato kombinace je účinnější než samotná kombinace přípravků Revlimid a dexametazon. Tato protilátka se vyrábí v laboratoři, nevzniká tedy
v lidském těle, a její úlohou je cílit na konkrétní bílkovinu označovanou jako „SLAMF7“, jež se nachází na povrchu většiny myelomových buněk. Zkratka SLAM označuje anglický výraz „Signaling Lymphocytic Activation Molecule“ (signalizační aktivační molekula lymfocytů), celý název SLAMF7 znamená označení konkrétní molekuly ze skupiny signalizačních molekul (SLAM family member 7). SLAMF7 se vyskytuje také na povrchu určitých bílých krvinek, tzv. NK-buněk – „přirozených zabíječů“ (NK z anglického „Natural Killer“). NK buňky jsou buňky imunitního systému, které vyhledávají a ničí nádorové buňky a další patogeny.

JAK PŘÍPRAVEK Empliciti ÚČINKUJE?

Léčba pomocí protilátek představuje zcela nový přístup k léčbě myelomu. NK buňky i myelomové plazmocyty nesou na svém povrchu bílkovinu SLAMF7. Přípravek Empliciti se váže na receptor SLAMF7 na NK buňkách a stimuluje NK buňky k tomu, aby se navázaly na buňky myelomu a zaútočily na ně. Současně se přípravek Empliciti naváže přímo na myelomové plazmocyty, „označí“ je
jako buňky určené k likvidaci prostřednictvím NK buněk. Přípravek Empliciti tedy účinkuje dvojím způsobem:
  1. aktivuje NK buňky k navázání a cílenému ničení myelomových plazmocytů,
  2. označuje myelomové plazmocyty k ukotvení NK buněk.
Vzhledem k tomu, že přípravek Empliciti stimuluje buňky imunitního systému k boji proti buňkám myelomu, napomáhá nejen usmrtit myelomové buňky, ale zřejmě i stimuluje následnou imunitní odpověď proti myelomu.

V JAKÉ INDIKACI SE PŘÍPRAVEK Empliciti POUŽÍVÁ?

Přípravek Empliciti je schválen v kombinaci s přípravky Revlimid a dexametazon pro léčbu pacientů s mnohočetným myelomem, kteří prodělali jednu až tři předchozí terapie.

JAK SE PŘÍPRAVEK Empliciti PODÁVÁ?

Přípravek Empliciti se podává formou nitrožilní (tzv. intravenózní) infúze. Před infuzí se podávají léky, které mají pomoci zabránit vzniku reakce na infúzi.

V JAKÝCH DÁVKÁCH A JAK ČASTO SE PODÁVAJÍ PŘÍPRAVKY Empliciti, Revlimid a dexametazon?

Dávkování přípravku Empliciti se stanoví na základě hmotnosti pacienta. Přípravek se podává v dávce 10 miligramů (mg) na jeden kilogram (kg) tělesné hmotnosti (pacient, který by vážil 60 kg, by tedy dostával dávku 600 mg přípravku Empliciti). Infúze přípravku Empliciti je zpočátku velmi pomalá (0,5 mg/min.), aby se zajistila snášenlivost protilátky, a poté ji lze zrychlit na 2 mg/min. Ve třetím cyklu léčby se může rychlost infúze zvýšit na 5 mg/min a to dle uvážení lékaře.
Revlimid se podává ústně obvykle v dávce 25 mg ve dnech 1 – 21 každého cyklu a dexametazon se užívá ústně obvykle v dávce 40 mg ve dnech 1, 8, 15 a 22 každého cyklu.
Každý cyklus podávání přípravků Empliciti, Revlimid a dexametazon trvá 28 dní. V prvních dvou cyklech pacienti dostávají přípravek Empliciti jednou týdně, a to ve dnech 1, 8, 15 a 22. Po prvních dvou cyklech se podává přípravek Empliciti jednou za dva týdny, a to ve dnech 1 a 15 každého cyklu.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKŮ Empliciti, Revlimid a dexametazon?

Nežádoucí účinky byly v klinickém hodnocení ELOQUENT 2 v experimentální a kontrolní skupině téměř stejné, což ukazuje, že přípravek Empliciti přidává ke kombinaci Revlimid/dexametazon jen minimální nebo žádnou toxicitu. Z častých nežádoucích účinků, jež se projevily u 30 % nebo více pacientů, převažovaly nežádoucích účinky postihující krvinky. U většiny nemocných došlo v průběhu
léčby ke snížení počtu lymfocytů (druh bílých krvinek) – k tzv. lymfopenii (99 % pacientů v experimentální skupině a 98 % v kontrolní skupině) a ke snížení počtu červených krvinek (96 % v experimentální skupině a 95 % v kontrolní skupině trpělo chudokrevností). Častěji byly pozorovány i nízké počty neutrofilů (jiný druh bílých krvinek) – tzv. neutropenie, i nízké počty krevních destiček
(trombocytopenie).
Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily kromě nízkých počtů krvinek infekce (především zápal plic), závažnější infekce byla zaznamenána přibližně u 1/4 pacientů v obou skupinách.
Dalšími nežádoucími příhodami byly únava, průjem (u 47 % pacientů, většinou nezávažné), dále horečka (37 %), zácpa (36 %), kašel (31 %) a svalové křeče (30 %).

REAKCE NA INFÚZI

Podobně jako mnoho dalších monoklonálních protilátek přípravek Empliciti může způsobit reakci na infúzi, s celou řadou odpovědí, které mohou být vyvolány uvolňováním cytokinů. Reakce na infúzi, k nimž může dojít během jejího podávání nebo do 24 hodin po infúzi přípravku Empliciti, se vyskytly u 10 % pacientů. Až 70 % těchto reakcí na infúzi proběhlo pouze při první dávce. Reakce na infúzi přípravku Empliciti, u nichž je pravděpodobné, že je zprostředkovávají cytokiny, s každou další dávkou ustupují. Mezi nejčastější reakce na infúzi patřila horečka, zimnice a zvýšený krevní tlak (hypertenze).
Nevyskytly se žádné reakce na infúzi, které by byly natolik závažné, aby vyžadovaly hospitalizaci, a z důvodu reakce na infúzi z klinického hodnocení odstoupili pouze 2 pacienti (z 321).
Před každou dávkou přípravku Empliciti se podává premedikace s cílem snížit riziko reakcí na infúzi. Reakce lze též zvládnout přerušením infúze a/nebo jejím obnovením v pomalejším tempu.

PREVENCE A LÉČBA NEŽÁDOUCÍCH PŘÍHOD

Pokud se u vás po infúzi přípravku Empliciti vyskytnou kterékoliv z následujících příznaků, neprodleně informujte svého ošetřujícího lékaře (hematoonkologa):
  1. horečka
  2. zimnice
  3. vyrážka
  4. dechové potíže
  5. závratě
  6. točení hlavy
  7. tvorba krevních podlitin
I v případě méně závažných komplikací (svalové křeče, průjem, zácpa, nechutenství) je nezbytné, abyste při nejbližší návštěvě informovali svého lékaře.
Převzato z publikace: Léčba Emplicity (elotuzumab). Základní informace pro nemocné. 1. vydání. Vydala Česká myelomová skupina ve spolupráci s The International Myeloma Foundation. Brno 2016.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG).
Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Léky