Podmínky členství

Nově publikované 24.8. 2014

Členem Klubu pacientů mnohočetný myelom se může stát kdokoliv, kdo má zájem podporovat klubové aktivity a účastnit se pravidelných vzdělávacích seminářů ať už na celorepublikové nebo regionální úrovni.

Stávající členská základna je složena z pacientů a jejich nejbližších (rodina, přátelé, blízcí), dále jsou v Klubu pacientů zastoupeni zdravotníci a další sympatizanti.

Co nabízíme členům spolku:

 • pravidelné zasílání Bulletinu-klubového časopisu 3x ročně
 • pravidlené zasílání všech novinek a zajímavých informací ve vztahu k mnohočetnému myelomu
 • zaslání pozvánek na akce pořádané sdružením (Info odpoledne-klubová setkání pacientů, celorepublikové semináře, vernisáže apod.)
 • možnost využívat všech poradenských aktivit sdružení (web, elektronická poradna, konzultace s lékařem)
 • možnost účastnit se setkávání pacientů na kterémkoliv regionu (Brno, Praha, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň)
 • účast na valné hromadě – aktivní podíl na směřování spolku
 • možnost kandidovat a být volen do výkonných pozic sdružení (předseda spolku, člen Kontrolní komise, člen Rozhodčí komise)
 • možnost aktivně se podílet na činnosti spolku (např. člen organizačního týmu, )

 Podmínky členství Klubu pacientů mnohočetný myelom

 • První podmínkou členství je řádné vyplnění přihlášky. Přihláška je v elektronické podobě k dispozici na těchto stránkách (viz Elektronická přihláška) nebo ve formátu PDF (Prihlaska Klub_pac_MM).
 • Korespondenční adresa pro odeslání přihlášky v tištěné podobě: Klub pacientů mnohočetný myelom, Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 • Druhou podmínkou je zaplacení jednorázového členského zápisného ve výši 200,- Kč. Platit lze bankovním převodem, poštovní složenkou nebo přímo proti pokladnímu dokladu na klubovém setkání. Při platbě bankovním převodem je nutné do zprávy pro příjemce vždy uvést jméno a příjmení. Při platbě složenkou rovněž uvést do zprávy pro příjemce jméno a příjmení bez interpunkce.

Stanovy spolku

Každý nový člen Spolku podpisem přihlášky či jejím elektronickým odesláním stvrzuje, že se seznámil se Stanovami Klubu pacientů mnohočetný myelom, souhlasí s jejich zněním a souhlasí, že se jimi bude řídit. Stanovy v plném znění k dispozici zde (Stanovy spolku 2014).

Pravidelné členské příspěvky

 1. Členové Spolku jsou povinni hradit členské příspěvky pravidelně, vždy jednou ročně ve výši 100,- Kč. Platby členských příspěvků budou realizovány v období od ledna do března každého kalendářního roku.
 2. Členský příspěvek je povinný, s výjimkou bodu 5.
 3. Výše členského příspěvku činí 100,- Kč pro každého člena Klubu pacientů mnohočetný myelom.
 4. Platby jsou uskutečňovány všemi dostupnými cestami (elektronicky, složenkou nebo přímou platbou na spolkovém setkání).
 5. Platba členského příspěvku není povinná v roce vstupu nového člena do Klubu pacientů mnohočetný myelom. V tomto roce uhradí nový člen pouze členské zápisné ve výši 200,- Kč. První závazná platba členského příspěvku je realizována až v následujícím roce.
 6. V případě nezaplacení členského příspěvku bude člen na nezaplacení příspěvku upozorněn předsedou spolku nebo jiným pověřeným členem.
 7. Po nezaplacení příspěvku ve více než dvou po sobě následujících letech bude člen opakovaně upozorněn na zaplacení a při opětovném nezaplacení bude jeho členství ukončeno.
 8. O způsobu využití příjmu z členských příspěvků rozhoduje předseda Spolku podle pokynů Členské schůze a v souladu se Stanovami.

Korespondenční adresa

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Kontakt

koordinátor spolku – Mgr. Alice Onderková