Jak se připravit na ambulantní kontrolu

Publikováno 25.8. 2014

Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách?
 • Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami získává především možnost konzultovat se svým lékařem všechny změny zdravotního stavu, které se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami odehrály. Na základě této konzultace (=informací) získává takový typ pomoci, kterou v daný okamžik lékař vyhodnotí jako nevíce potřebnou.
 • Pro lékaře je pravidelné setkávání s pacientem zdrojem cenných informací, které jsou základním podkladem pro plánování a vedení cílené a nejvhodnějčí léčby pro konkrétního pacienta.
 • Hlavním cílem ambulantní kontroly je získání co nejvyššího množství kvalitních informací v poměrně krátkém čase, který je pro ambulantní kontrolu vymezen. Proto je velmi důležité, aby byly obě strany (jak lékař, tak pacient) na ambulantní kontrolu připraveni.
 • Lékaři jsou na vedení ambulantních kontrol připravováni jak v rámci studia, tak v rámci obsáhlé klinické praxe. Pacienti tuto dlouhodobou a podrobnou přípravu logicky postrádají.
Co je dobré vědět a dodržovat v souvislosti s ambulantní kontrolou?
 • Respektovat stanovený čas objednání.
 • Znát telefonní číslo odborné myelomové ambulance, kam docházíte na kontroly.
 • Znát jméno svého lékaře a zdravotní sestry.
 • V případě jakékoliv změny ve vašem harmonogramu si včas domluvit náhradní termín ambulantní kontroly.
 • Uvědomit si, že termín kontroly je sice závazný, ale v případě akutního zhoršení vašeho zdravotního stavu není vhodné váhat a čekat. Naopak je velmi žádoucí okamžitě kontaktovat lékaře nebo sestru a dohodnout se na dalším postupu (např. již týden téměř nemočím, ale čekal jsem, až na termín pravidelné kontroly – takto nikdy nepostupujte).
 • Vzhledem k tomu, že ambulantní kontrola má pouze vymezený čas, je dobré si den předem promyslet (nebo ještě lépe napsat vše), co se v mezidobí mezi kontrolami událo. Můžete potom hovořit jasně a přesně a nemusíte dlouze vzpomínat. Nehrozí ani riziko, že na některou z důležitých informací zapomenete. Kontrola se tímto odpovědným přístupem stává o hodně efektivnější a lékař může lépe cílit vaši léčbu.
 • Nechte na posouzení lékaře, které z informací jsou podstatné více a které méně. Nic nazatajujte, protože i zdánlivá drobnost, kterou neřeknete, může pro další vývoj vašeho zdravotního stavu představovat fatální riziko.
O čem je dobré s lékařem při ambulantní kontrole hovořit?
 • O výskytu teplot, zejména pokud přesáhnou hranici 38°C.
 • O zhoršení stávajících bolestí (intenzita, častost, spouštěcí moment).
 • O vzniklých otocích (především jde-li o náhle vzniklý, jednostranný otok nohy – v takovém případě okamžitě kontaktovat lékaře a nečekat na pravidelnou kontrolu).
 • O jakýchkoliv změnách na kůži (především pokud se objeví bolestivé puchýřky kdekoliv na těle – může jít o silně infekční pásový opar).
 • O častějším vzniku modřin nebo drobných červených teček na kůži (tzv. petechie), o krvácení z dásní při čištění zubů nebo při jídle, o narůžovělé moči, o přítomnosti krve ve stolici, o delší době potřebné k zastavení případného krvácení při poranění apod.
 • O úbytku váhy, o nárůstu váhy, o nechutenství o nevolnosti, o zvracení.
 • O projevech polyneuropatie (brnění, pocit chladu v končetinách, někdy spojené s bolestivostí).
 • O pádech, o drobných či větších poraněních ať už ve spojitosti s pádem nebo z jiné příčiny.
 • O tom, že se zvýšila vaše slabost, o rozmazaném vidění, o nejistotě při chůzi, o závratích nebo bolestech hlavy.
 • O dušnosti, o únavě, o snížení výkonnosti, o nespavosti.
 • O poruchách močení (močím málo, vůbec nebo naopak hodně bez zvýšeného přívodu tekutin).
 • O plánovaných zubních výkonech a jakýchkoliv dalších plánovaných výkonech u jiného lékaře nebo specialisty.
Co je ještě dobré znát a vzít s sebou na ambulantní kontrolu?
 • Jdete-li před kontrolou na odběr krve, je vhodné s sebou vzít svačinu a pití.
 • Znát termín další aplikace bisfosfonátů nebo chemoterapie.
 • Připravit si přesný rozpis léků – ideálně seznam všech léků, které užíváte včetně síly a dávkování.
 • Napsat si, kolik léků vám zbývá.
Mohu s sebou mít v ambulanci doprovod?
 • Ano, zejména při „klíčových“ kontrolách je velmi vhodné si vzít s sebou doprovod.
 • Je výhodné, když si dopředu připravíte otázky, které chcete lékaři při kontrole položit (doporučujeme napsat).
 • Nebojte si s sebou vzít poznámkový blok a zásadní doporučení si zapisovat (nebo si je může zapisovat právě váš doprovod).
 • Pokud vám lékař doporučuje změnu léčby nebo předepisuje léčbu novou, vždy vyžadujte písemnou zprávu.
Co udělat před aplikací chemoterapie?
 • Obecně je vhodné se před chemoterapií najíst.
 • Nezapomínat na pitný režim (zejména před a po aplikaci Velcade).
 • Vždy zvážit druh dopravy na kontrolu a případný doprovod.
 • Včas lékaři ohlásit všechny reakce, které předchozí aplikaci chemoterapie doprovázely – zvracení, teploty, závratě apod.
Další doporučené postřehy.
 • Pokud vám v lékárně nabízejí jiný lék, než máte předepsán a trvale užíváte (mnoho léků se vyrábí pod různými názvy) je vždy nejvhodnější tuto skutečnost konzultovat s lékařem.
 • Pokud tuto možnost nechcete z různých důvodů využít, doporučujeme vždy pečlivě zkontrolovat množství účinné látky v přípravku (může být jiná než v předepsaném léku) a také jeho nežádoucí účinky a kontraindikace.
 • Pokud si nejste jisti dostupností předepsaného léku nebo doplatkem, poraďte se s vaším lékařem.
 • Nezapomínejte, že lékař je vaším partnerem v boji s nemocí a pokud nebude přesně znát vaše obtíže, nemůže na ně ani správným způsobem reagovat.
 • Využijte všechny dostupné informační zdroje, přímo pro vaši potřebu jsou připravovány informační brožury, které vydává Česká myelomová skupina. Další informace můžete získat na webu nebo v příbalových letácích. Tyto informace však mohou být nepřesné či zkreslené a proto je vždy vhodné konzultovat je se svým lékařem.
Publikováno v prosinci 2011, Bulletin-klubový časopis
Autor: Zpracováno na podkladě textů MUDr. Jana Strauba, I. Interní klinika, VFN, Praha