Musí myelom bolet?

Související 24.8. 2014

Vize a cíle projektu

  • vysvětlit příčiny vzniku a rozvoje bolesti, zaměřit se na prevenci
  • nabídnut nefarmakologické možnosti ovlivnění bolesti
  • objasnit psychofyziologii bolesti, zejména vztahu bolesti a rozvoje deprese
  • vysvětlit podstatu paliativní péče, nabídnout možnosti podpory
  • nabídnout edukační materiály, podpůrné metody a východiska

Sumarizace projektu za rok 2013

Podle prvních ohlasů získaných od členů Klubu pacientů můžeme usuzovat, že projekt „Musí myelom bolet?“ byl přijat velmi pozitivně. Info odpolední se účastnilo celkem 95 pacientů a jejich blízkých. Účastníky velmi zajímalo jakým způsobem je možné chronickou bolest ovlivnit, jaké jsou alternativní možnosti, často konzultovali své vlastní medikace nebo modelovali virtuální situace. Další dotazy se dotýkaly nežádoucích účinků léků nebo byly směřovány na zkušenosti lékařů a jejich doporučení či názory na méně tradiční ovlivnění bolesti.

Také psychologická problematika, která léčbu bolesti doplňovala byla přijímána pozitivně. Úzké provázanosti mysli člověka a jeho životních stereotypů s úrovní bolesti představuje oblast, která je trvale zkoumána. Při diskusi s klinickým psychologem však pacienti i jejich blízcí opakovaně dokazovali, že každodenní život onkologicky nemocného člověka, jeho vnímání, prožívání a vnitřní individuální postupy, které si v souvislosti s chronickou bolestí vytváří, přestavují přesně tu oblast, která by zasloužila pozornost odborníků.

Také na celorepublikovém vzdělávacím semináři pro nemocné s mnohočetným myelomem v Mikulově se o bolesti intenzivně hovořilo. Na semináři bylo přítomno 99 pacientů a jejich blízkých. Před zahájením odborného bloku byla slavnostně pokřtěna publikace s názvem Bolest a mnohočetný myelom. Publikace je k dispozici na ambulancích většiny specializovaných léčebných center v ČR a také na těchto webových stránkách (viz Klubové publikace).