Jak se připravit na ambulantní kontrolu

Publikováno 24.8. 2014

Připraveno v roce 2011 podle prezentace MUDr. Jana Strauba, která zazněla na vzdělávacím semináři pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké na podzim 2011 v Lednici.

Co je dobré ujasnit si o ambulantních kontrolách?

Pacient pravidelnými ambulantními kontrolami získává především možnost konzultovat se svým lékařem všechny změny zdravotního stavu, které se v mezidobí mezi jednotlivými kontrolami odhrály. Na základě této konzultace (=informaci) získává takový typ pomoci, kterou v daný okamžik lékař vyhodnotí jako nejvíce potřebnou.

Pro lékaře je pravidelné setkávání se s pacientem zdrojem velmi cenných informací, které jsou základním podkladem pro plánování a vedení cílené a nejvhodnější léčby pro konkrétního pacienta.

Hlavním cílem ambulantní kontroly je získávání co nejvyššího množství kvalitních informací v poměrně krátkém čase, který je pro ambulantní kontrolu vymezen. Proto je velmi důležité, aby byly obě strany (jak lékař, tak pacient) na ambulantní kontrolu připraveni.

Lékaři jsou na vedení ambulantních kontrol připravováni jak v rámci studia, tak v rámci obsáhlé klinické praxe. Pacienti tuto dlouhodobou a podrobnou přípravu logicky postrádají.

Co je dobré v souvislosti s ambulantní kontrolou vědět a dodržovat?

Respektovat stanovený čas objednání.

Znát telefonní číslo odborné myelomové ambulance kam docházíte na kontroly.

Znát jméno svého lékaře a zdravotní sestry.

V případě jakékoliv změny ve vašem harmonogramu si včas domluvit náhradní termín ambulantní kontroly.

Uvědomit si, že termín kontroly je sice závazný, ale v případě akutního zhoršení vašeho zdravotního stavu není vhodné váhat a čekat. Naopak je velmi žádoucí okamžitě kontaktovat lékaře nebo sestru a dohodnout se na dalším postupu (např. již týden téměř nemočím, ale čekal jsem až na termín pravidelné kontroly – takto nikdy nepostupujte!).

Vzhledem k tomu, že ambulantní kontrola má pouze vymezený čas, je dobré si den předem promyslet (nebo ještě lépe napsat) vše, co se v mezidobí mezi kontrolami událo. Můžete potom hovořit jasně a přesně a nemusíte dlouze vzpomínat. Nehrozí ani riziko, že na některou z důležitých informací zapomenete. Kontrola se tímto odpovědným přístupem stává o hodně efektivnější a lékař může lépe cílit vaši léčbu.

Nechte na posouzení lékaře, které z informací jsou podstatné více a které méně. Nic nezatajujte, protože i zdánlivá drobnost, kterou neřeknete, může pro další vývoj vašeho zdravotního stavu představovat fatální riziko.

O čem je dobré hovořit s lékařem při ambulantní kontrole?

 • výskytu teplot, zejména pokud přesáhnou hranici 38°C.
 • zhoršení stávajících bolestí (intenzita, častost, spouštěcí moment).
 • vzniklých otocích (především jde-li o náhle vzniklý, jednostranný otok nohy – v takovém případě okamžitě kontaktovat lékaře a nečekat na pravidelnou kontrolu).
 • jakýchkoliv změnách na kůži (především pokud se objeví bolestivé puchýřky kdekoliv na těle – může jít o silně infekční pásový opar).
 • častějším vzniku modřin nebo drobných červených teček na kůži (tzv. petechie), o krvácení z dásní při čištění zubů nebo při jídle, o narůžovělé moči, o přítomnosti krve ve stolici, o delší době potřebné k zastavení případného krvácení při poranění apod.
 • úbytku váhy, o nárůstu váhy, o nechutenství, o nevolnosti, o zvracení.
 • projevech polyneuropatie (brnění, pocit chladu v končetinách, někdy spojené s bolestivostí).
 • pádech, o drobných  či větších poraněních ať už ve spojitosti s pádem nebo z jiné příčiny.
 • tom, že se zvýšila vaše slabost, o rozmazaném vidění, o nejistotě při chůzi, o závratích nebo bolestech hlavy.
 • dušnosti, o únavě, o snížení výkonnosti, o nespavosti.
 • poruchách močení (močím málo, vůbec nebo naopak hodně bez zvýšeného přívodu tekutin).
 • plánovaných zubních výkonech a jakýchkoliv dalších plánovaných výkonech u jiného lékaře nebo specialisty.

Co je ještě dobré znát a vzít s sebou na ambulantní kontrolu?

Jdete-li před kontrolou na odběr krve, je vhodné vzít s sebou svačinu a pití.

Znát termín další aplikace bisfosfonátů, chemoterapie.

Připravit si přesný rozpis léků – ideálně seznam všech léků, které užíváte. Rozpis by měl obsahovat název léků a jejich sílu (např. Bonefos 800 mg), denní dávkování jednotlivých léků a kolik tablet nebo balení v okamžiku kontroly máte doma k dispozici.

Mohu s sebou mít v ambulanci doprovod?

Ano, zejména při “klíčových kontrolách” je velmi vhodné vzít si s sebou doprovod.

Je výhodné, když si dopředu připravíte otázky, které chcete lékaři při kontrole položt (doporučujeme napsat).

Nebojte si s sebou vzít poznámkový blok a zásadní doporučení si zapisovat (nebo si je může zapisovat právě váš doporovod).

Pokud vám lékař doporučuje změnu léčby nebo předepisuje léčbu novou, vždy vyžadujte písemnou zprávu.

Co udělat před aplikací chemoterapie?

Obecně je vhodné se před chemoterapií najíst.

Nezapomínat na pitný režim (zejména před a po aplikaci Velcade).

Vždy zvážit druh dopravy na kontrolu a případný doprovod.

Včas lékaři ohlásit všechny reakce, které předchozí aplikaci chemoterapie doprovázely – zvracení, teploty, závratě apod.

Další doporučení a postřehy.

Pokud vám v lékárně nabízejí jiný lék, než máte předepsán a trvale užíváte (mnoho léků se vyrábí pod různými názvy) je vždy nejvhodnější tuto skutečnost konzultovat s lékařem.

Pokud tuto možnost nechcete z různých důvodů využít, doporučujeme vždy pečlivě zkontrolovat množství účinné látky v přípravku (může být jiná než v předepsaném léku) a také jeho nežádoucí účinky a kontraindikace.

Pokud si nejste jisti dostupností předepsaného léku nebo doplatkem, poraďte se s vaším lékařem.

Nezapomínejte, že lékař je vaším partnerem v boji s nemocí a pokud nebude přesně znát vaše obtíže, nemůže na ně ani správným způsobem reagovat.

Využijte všechny dostupné informační zdroje, přímo pro vaši potřebu jsou připravovány informační brožury, které vydává Česká myelomová skupina. Další informace můžete získat na webu nebo v příbalových letácích. Tyto informace však mohou být nepřesné či zkreslené a proto je vždy vhodné konzultovat se svým lékařem.