Osmnácté Info odpoledne v Plzni

Publikováno 20.9. 2016

Téma: Neuropatie a její léčba u pacientů s MM.

Informační odpoledne Klubu Plzeň se konalo dne 14. června 2016 v odpoledních hodinách. Na jaře jsme se opět vrátili do příjemných prostor hotelu U Pramenů. Setkání zahájila paní Perla Veverková, přivítala všechny přítomné, milé hosty a přednášející a popřála všem krásné odpoledne. Hlavním přednášejícím byl asistent MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D., působící na Neurologické klinice FN Plzeň. Pro dnešní odpoledne si připravil informace o neuropatii, příčinách jejího vzniku a možnostech léčby u pacientů s mnohočetným myelomem.

Pan doktor se nejdříve pokusil vymezit definici neuropatie, příčiny jejího vzniku a příčiny rozdělit do různých kategorií. Vysvětlil, že pojem neuropatie se obecně používá pro označení poruchy periferních nervů. K pochopení definice neuropatie bylo nezbytné zmínit základní anatomické souvislosti.

Neuropatie lze velmi jednoduše rozdělit na mononeuropatie a polyneuropatie. V případě mononeuropatie je postižen pouze jeden periferní nerv. V případě polyneuropatie je postiženo více nervů nebo všechny nervy, potom hovoříme o povšechném (difuzním) postižení periferních nervů. Mononeuropatie nejsou pro myelom považovány za typické, vznikají většinou z „mechanických“ důvodů tedy jako posttraumatické stavy např. po poraněních, kdy dochází k úplnému nebo částečnému přerušení nervu nebo při nadměrném natažení nervu. Dalším důvodem může být útlak nervu (komprese). Naopak polyneuropatie (neuropatie) jsou pro myelom typické a mohou se rozvíjet nejen ve vztahu k ordinovaným lékům, ale mohou být potencovány i dalšími přidruženými vlivy.

V závěru své přednášky se pan doktor již plně věnoval problematice myelomu. U mnohočetného myelomu vznikají neuropatie jako důsledek postižení páteře, respektive míchy a postižení míšních kořenů v důsledku útlaku těchto struktur při destruktivním procesu páteře. Jakmile se zbortí obratel, je zde zároveň vysoká pravděpodobnost, že dojde k útlaku míchy nebo míšního kořene. Polyneuropatie se vyskytuje v 5-10% případů.

A samozřejmě zde patří široká skupina lidí, u kterých došlo k rozvoji tzv. toxické neuropatie, tedy neuropatie vzniklé v důsledku užívání léků nutných pro stabilizaci mnohočetného myelomu. K takovým lékům patří především thalidomid a bortezomib (Velcade). V obou případech závisí na velikosti dávky léku, kterou člověk užívá. V případě thalidomidu si pacienti stěžují především na brnění, pálení a necitlivost v rukou a nohou, méně často na svalovou slabost a atrofii svalstva. Vyšetření ukáže i poruchu vnímání vibrací včetně poloho a pohybocitu. Polyneuropatie je špatně reverzibilní (špatně ustupuje). Může se vyskytnout progrese (pokračování) potíží i po vysazení thalidomidu. Až 50% pacientů má významné obtíže i několik let po ukončení podávání léku.

V případě bortezomibu si lidé stěžují na pálivou bolest, parestézie (mravenčení, pálení, svědění) a necitlivost postihující typicky prsty a plosky nohou. Neuropatie se obvykle zlepšuje při snížení dávky léku nebo po jeho vysazení. Pokud se neuropatie projevuje již velmi závažně, potom se doporučuje vysadit thalidomid a zásadně korigovat způsob podávání bortezomibu. Pomocí léků jsou lékaři schopni ovlivnit pouze bolest, parestézie a dysestézie (bolestivost při dotyku dolních končetin).

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise ze září 2015. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.