Léčba bisfosfonáty

Publikováno 20.2. 2015

Bisfosfonáty jsou malé organické molekuly, které se vážou na povrch poškozených kostí. Tím, že se navážou na kost dochází k potlačení činnosti osteoklastů, tedy buněk způsobujících rozpad kostní tkáně. Bisfosfonáty tak redukují nové kostní poškození a umožňují hojení již poškozených kostí.
Bisfosfonáty mají mnoho užitečných vlastností, které zahrnují:
 1. Prevence dalšího poškození kostí
 2. Snižují bolest kostí a potřebu analgetik (léky proti bolesti)
 3. Upravují a zabraňují hyperkalcémii (vyšší hladina vápníku v krvi)
 4. Snižují potřebu ozařování (radioterapie)
 5. Snižují riziko vzniku patologických zlomenin, způsobených myelomem (zlomeniny na kostech, které byly oslabeny myelomem)
 6. Zlepšují kvalitu života
 7. Zlepšují šance na zhojení a regeneraci pevnosti kostí

JSOU bisfosfonáty DRUH CHEMOTERAPIE?

Bisfosfonáty nejsou žádným druhem chemoterapie. První zmínka o bisfosfonátech se objevila asi před 20 lety jako o přísadě do zubní pasty, snižující výskyt zubního kazu. Velmi podobné jsou pak látkám používaným do automatických praček proti usazování vodního kamene.
Používání bisfosfonátů je obecně velmi bezpečné a nemá rizika a nežádoucí účinky spojené s podáváním chemoterapie, která se používá za účelem přímo potlačit myelom. Bisfosfonáty se používají k léčbě různých typů kostního poškození, zahrnující osteoporózu u žen, a také při léčbě steroidy, které způsobují řídnutí kostí.

KDO MÁ Z UŽÍVÁNÍ bisfosfonátů PROSPĚCH?

Bisfosfonáty jsou jednoznačně doporučovány všem pacientům s mnohočetným myelomem, je-li přítomno kostní postižení. S tímto doporučním se shodují guidelines (doporučení), která vytváří a pravidelně aktualizuje Česká myelomová skupina, společně s odbornou společností pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu. Dle těchto doporučení má také význam podávat bisfosfonáty
u pacientů s prokázaným myelomem, ale zatím bez klinických příznaků (kostní příznaky mohou být v budoucnu menší).
Průkaz účinnosti v tzv. randomizovaných studiích byl publikován pro preparáty: pamidronat, zolendronat a clodronat.
Bisfosfonáty jsou prospěšné také pro pacienty, kteří se léčí steroidy, jako např. prednison nebo dexametazon. Steroidy snižují kostní hmotu a hustotu. Užívání bisfosfonátů zlepšuje jejich nepříznivé účinky na kosti.

JAKÉ JSOU DRUHY bisfosfonátů?

V současné době je možné používat několik typů bisfosfonátů a další produkty se vyvíjejí a zkoušejí s cílem dosáhnout lepších výsledků v léčbě a prevenci kostních poškození. Dosud používané typy produktů mají rovnocenně významný přínos. Nicméně jednotlivé typy se od sebe u určitých oblastech odlišují:
 1. Způsob podávání: nitrožilně (i.v.) nebo ústy (p.o.), délka (doba aplikace) podávání infúze
 2. Možné nežádoucí účinky: např.: horečka, nežádoucí účinek na ledviny, poškození čelisti
V České republice jsou pro pacienty s mnohočetným myelomem schváleny preparáty: Pamitor, Zometa, Bonefos. Zometa® byla schválena v roce 2001 na základě výsledků studie, ve které byla srovnávána s dalším preparátem Aredia®.
Zometa způsobuje rychlejší a dlouhodobější snížení zvýšené hladiny vápníku v krvi, je-li jeho hladina v době podání zvýšena. Nicméně účinek na kostní postižení mají oba preparáty rovnocenný.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY bisfosfonátů?

Bisfosfonáty jsou obecně velmi dobře tolerovány. Nejčastější nežádoucí účinky jsou: horečka, porucha funkce ledvin a osteonekróza čelisti.
Horečka
Horečka spojená s podáváním bisfosfonátů nebývá vysoká (37,8 – 38,3°C) a objevuje se pár hodin po nitrožilním podání a trvá maximálně několik hodin. Většinou je dobře zvládnutelná podáním 1-2 tablet Paralenu (může být podán i preventivně před infúzí bisfosfonátů).
Žilní podráždění
Žilní podráždění (mírná flebitida) se může objevit v místě aplikace infúze. Podráždění je většinou slabé a vymizí během 1 – 2 dnů. Je třeba dbát na bezpečnou aplikaci infúze do žíly, aby se zabránilo úniku léku do okolní tkáně mimo žílu. Také krátká infúze fyziologického roztoku aplikovaná těsně po podání bisfosfonátu „pročistí“ žílu a může zabránit případnému podráždění.
Bolest
Různá intenzita nebo pocit bolesti se může objevit krátkodobě společně se zvýšenou teplotou nebo horečkou.
Poruchy funkce ledvin
Hlavní obava při podávání bisfosfonátů souvisí s nežádoucími účinky na ledviny. Všechny  bisfosfonáty jsou potencionálně toxické pro ledviny (mohou poškodit ledviny). Vzhledem k
tomu, že samo onemocnění – myelom může nepříznivě ovlivnit funkci ledvin (např. myelomová bílkovina nebo zvýšená hladina vápníku v krvi), pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků spojených s funkcí ledvin má své opodstatnění.
Aredia® se široce používá více než 10 let. Poškození ledvin (toxicita), které se může v souvislosti s podáváním tohoto přípravku objevit, se projevuje zvýšenou hladinou bílkoviny v moči (známá jako albuminuria nebo nefrotický syndrom). Tato toxicita se objevuje především při podávání vyšších dávek a/nebo častěji než je doporučováno.
Tento nežádoucí účinek většinou vymizí se snížením dávky nebo četnosti podávání, nebo v ojedinělých vážných případech, vysazením přípravku. Jen výjimečně se může objevit postižení, které je nevratné. Funkci ledvin je doporučováno sledovat pravidelně (v intervalu 3-6 měsíců) vyšetřením moče, sbírané 24 hod.
Zometa® se také používá víc než 10 let. Poškození ledvin (toxicita), které se může v souvislosti s podáváním tohoto přípravku objevit, se projevuje zvýšenou hladinou kreatininu v séru (krvi), což je ukazatel zhoršené funkce ledvin. Zvýšená hladina kreatininu a občasné závažnější poškození ledvin zvyšují obavu, že tyto více účinné bisfosfonáty se musí používat velmi opatrně za současného sledování funkce ledvin.
K minimalizaci možných nežádoucích účinků na ledviny by měl ošetřující lékař dodržovat několik doporučení:
 1. Lékař by měl být opatrný při podávání Zomety®, zvláště tehdy když je v úvodu léčby podezření na možné poškození ledvin (např. přítomnost Bence-Jonesovy bílkoviny, cukrovka, vysoký krevní tlak nebo u starších a slabých pacientů).
 2. Zometa® by se neměla podávat pacientům se zhoršenou funkcí ledvin. Lékař by měl kontrolovat hladinu kreatininu v séru (krvi) před každým podáním Zomety®.
 3. Lékař by měl věnovat pozornost dalším lékům, které pacient bere, a které by mohly mít negativní vliv na ledviny právě, když jsou podávány zároveň s bisfosfonáty (např. nesteroidní protizánětlivé léky, thalidomid a některá antibiotika).
Osteonekróza čelisti
Osteonekróza čelisti se dříve vyskytovala jen velmi zřídka, nyní je popisováno malé procento pacientů s myelomem, kteří užívali Aredii® a Zometu® a bondronat. Mezi příznaky tohoto postižení patří: bolest, otok a poškození kosti (čelisti) v okolí zubního lůžka. V místě poškození se může objevit nekróza nebo úbytek kosti, které mohou vést ke ztrátě zubu, k obnažení kosti s ostrými okraji, kostními ostny, úlomky poškozené kosti nebo k úplnému umrtvení části čelisti. Příznaky nemusí být jasné hned od počátku, mohou se objevit nejdříve nejisté bolesti, otok, pocit „těžké čelisti“ nebo vypadnutí zubu. Nutno poznamenat že bonefos osteonekrózu nezpůsobuje.
 1. Konzultace se zubním lékařem, který má s tímto postižením zkušenost, je důrazně doporučována u všech pacientů, u kterých se podezření na osteonekrózu objeví. Léčba je někdy možná i bez chirurgického ošetření, ale v určitých případech může být nutné drobné stomatologické ošetření ostrých hran nebo odstranění poškozené tkáně. Dále se doporučuje dodržování určitých hygienických opatření.
 2. Léčba antibiotiky je doporučována, je-li přítomna infekce. Výběr léčby je závislý na druhu infekce. Také bývá doporučován výplach dutiny ústní.
 3. Jestliže problémy přetrvávají a hojení probíhá velmi pomalu, může lékař zvážit vysazení preparátu na dobu 2-4 měsíců, což by mohlo usnadnit uzdravení postiženého místa. Přestože v této oblasti chybí výsledky studií, existují neoficiální data o přínosu krátkodobého přerušení léčby bisfosfonáty.
 4. V případě, že je nutný chirurgický zákrok, léčba bisfosfonáty by se měla vždy přerušit. Současná data dokládají velmi špatné hojení za současného podávání bisfosfonátů.
 5. Zubní náhradu (protézu) je možné používat, ale velmi často je nutné ji upravit. Do původně postiženého místa již není doporučováno implantovat náhradní zub.
 6. Následně je doporučováno pravidelné a pečlivé sledování.
 7. Určitá preventivní opatření mohou pacientům pomoci vyvarovat se nebo snížit rozsah možných komplikací. Každý pacient by měl být opatrný a informovat zubního lékaře o možném riziku výskytu osteonekrózy čelisti, v případě že užívá zmíněné preparáty. Měl by dodržovat velmi dobrou ústní hygienu a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Měl by se vyvarovat trhání zubů a/nebo chirurgických zákroků na čelisti, je-li to možné. Umožňuje-li to situace, optimální je uskutečnit pečlivou zubní prohlídku a všechny požadované preventivní zákroky ještě dříve než bude léčba uvedenými preparáty zahájena.
 8. Věříme, že díky dostatečnému povědomí o možném problému a včasným řešením, je možné se vyvarovat závažných postižení.
Jiné vedlejší účinky
Jiné vedlejší účinky se vyskytují velmi zřídka. Tak jako u většiny léků se mohou zřídka vyskytnout vyrážka, žaludeční nevolnost, rozmazané vidění, bolest hlavy a dušnost. Závažné alergické reakce jsou velmi ojedinělé, ale mohou se vyskytnout.

KDO BY bisfosfonáty NEMĚL UŽÍVAT?

 1. Pacienti, u kterých není prokázána kostní nemoc způsobená myelomem by bisfosfonáty neměli užívat. To obecně znamená, že pacienti s monoklonální gamapatií (MGUS) nepotřebují nebo nemají z užívání bisfosfonátů prospěch. Nicméně tato oblast se stále zkoumá a probíhají klinické studie a doporučení jednotlivých pracovních skupin ve světě se liší.
 2. Jak bylo již uvedeno, užívání bisfosfonátů se musí pečlivě zvážit u pacientů, kteří mají poškození ledviny nebo zvýšenou hladinu kreatininu.
 3. Pacienti, kteří měli alergickou reakci nebo léčbu bisfosfonáty špatně tolerují by je neměli užívat.
Převzato z publikace: Léčba bisfosfonáty. Základní informace pro nemocné. Upravené vydání. Vydala Česká myelomová skupina ve spolupráci s The International Myeloma Foundation. Brno 2017.
Celá publikace je k dispozici na těchto stránkách (Klub – Publikace CMG)

 

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Bisfosfonáty