III. Valná hromada

Související 24.8. 2014

Třetí Valná hromada Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení se konala dne 24. 3. 2008 v prostorách Bašteckého pavilonu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Přípravu valné hromady organizačně zajistili členové regionální organizační skupiny v Hradci Králové ve spolupráci se zaměstnanci II. Interní kliniky – oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové. Jednání se zúčastnilo celkem 32 členů sdružení, zastoupeny byly všechny ROS. Řízením valné hromady byla pověřena paní Zuzana Toufarová, předsedkyně sdružení, v úvodu přednesla Zprávu o činnosti KPMM za rok 2008 (viz níže), ing. Josef Hájek přednesl Zprávu o hospodaření sdružení za rok 2008 (viz níže) a členové dozorčí rady informovali účastníky o výsledcích kontroly účetní závěrky roku 2008. V rámci jednání se mimo jiné projednávala také změna Stanov KPMM, úprava Organizačního řádu sdružení a Pravidel hospodaření sdružení (viz zápis níže). Závěrem členové Valné hromady KPMM jednohlasně odhlasovali toto usnesení:

  • Zprávu o činnosti KPMM za rok 2008.
  • Rozpočet KPMM pro rok 2009.
  • Zprávu dozorčí rady o kontrole účetní závěrky.
  • Účetní závěrku 2008.
  • Volbu nových členů Výkonného výboru KPMM.
  • Změnu Stanov Klubu pacientů mnohočetný myelom.
  • Volbu nového účetního sdružení pro rok 2009.