Osmnácté Info odpoledne v Hradci Králové

Publikováno 11.6. 2018

Osmnácté setkání Klubu Hradec Králové se konalo dne 27. října 2017 v Galerii Artičok, tematicky se plně věnovalo právní problematice ve vztahu k vysoce inovativním lékům a jejich dostupnosti pro pacienty s mnohočetným myelomem v ČR.

Mimo mnoho jiných informací zazněla také tato. V novém občanském zákoníku je v paragrafu 2645 stanoveno, že pacient má na péči nárok (doslovně: „poskytovatel odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka; k ujednání, které to vylučují nebo omezují se nepřihlíží“). Pan doktor nám vysvětlil, že z jeho pohledu je pouze na managementu nemocnice, jak se postaví při jednáních s pojišťovnami k faktu, že se v jejím zařízení léčí pacienti, kteří žádají o výjimečnou úhradu. Pokud pacient žádá o výjimečnou úhradu léku, potom se jedná o lék, který není pojišťovnou běžně hrazený, proto tyto náklady nemohou být zahrnuty do limitu nemocnice pro daný rok.

Po rozhodnutí revizního lékaře o poskytnutí výjimečné úhrady se ovšem takový lék (většinou jde o lék ekonomicky velmi nákladný), stává lékem hrazeným a pojišťovny ho ve svých nákladech automaticky zahrnou do limitu, který je pro nemocnici pro daný rok nasmlouván. Jde tedy o administrativní změnu z léku nehrazeného na lék hrazený, která se odehraje v okamžiku rozhodnutí revizního lékaře. Ke skutečnému navýšení finančních prostředků od pojišťovny nebo nemocnice ovšem nedochází. Proto je záležitostí managementu nemocnice, nakolik se tyto situace při jednání s pojišťovnami ošetří tak, aby se nedostávala do finančních problémů. V žádném případě by se však nemělo dít to, že tyto problémy budou přeneseny na nejnižší úroveň celého procesu, tedy že se budou řešit na úkor pacienta a zvýšeného tlaku na ošetřující lékaře.

Více informací najdete v Bulletinu-klubovém časopise z dubna 2018. V tištěné podobě je k dispozici na specializovaných ambulancích do okamžiku rozebrání, v elektronické podobě pouze pro členy Klubu.

 

Podobné články lze najít v těchto kategoriích: Klub Hradec Králové, ros